Vagrant - wprowadzenie

Przykładowa instalacja VM w kvm-qemu

# pobierz obraz ubuntu

# instalacja:
virt-install --virt-type kvm --name ubuntu --ram 1024 --cdrom=ubuntu.iso --disk ubuntu-disk.qcow2,format=qcow2 --network network=default --graphics vnc,listen=0.0.0.0 --noautoconsole --os-type=linux

# można również użyć GUI: virt-manager

# połącz się przez vnc
vncviewer
# instalacja systemu, konfiguracja ...

# zarządzanie maszynami wirtualnymi
virsh ...

Aby stworzyć obraz szybciej, możemy użyć programu virt-builder. Więcej informacji:

man virt-builder

Uruchamianie VM w Vagrancie

Aby uruchomić VM z domyślnym providerem(VirtualBox), musimy zainstalować wcześniej VirtualBox na komputerze. Informacje o innych providerach jak KVM, VMware, Docker czy HyperV możesz znaleźć w dokumentacji.

vagrant init ubuntu/xenial64
vagrant up

vagrant ssh

# shutdown
vagrant halt

# przeładowanie konfiguracji
vagrant reload
# lub jeśli mamy provisioning
vagrant reload --provision

# usunięcie vm
vagrant destroy

Konfiguracja VM

Vagrant używa konfiguracji zapisanej w Vagrantfile, domyślny vagrantfile tworzymy instrukcją vagrant init.

# obraz vm
config.vm.box = "hashicorp/precise64"

# statyczny adres w prywatnej sieci
config.vm.network "private_network", ip: "<address>"

# publiczny (bridge)
config.vm.network "public_network", ip: "<address>"

# shell provisioning
config.vm.provision "shell", inline: <<-SHELL
  apt-get install -y python3
SHELL
# lub
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.provision "shell", path: "script.sh"
end

Opcje konfiguracyjne dla domyślnego providera (VirtualBox):

# ustawianie cpu i ram dla VirtualBoxa
config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
  vb.name = "my_vm" # nazwa vm
  vb.cpus = 2
  vb.memory = "4096"
  v.gui = true # tryb graficzny, domyślnie false
end

Konfiguracja z wieloma VM

Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.provision "shell", inline: "echo hi! > hello.txt"

  config.vm.define "web" do |web|
    web.vm.box = "apache"
  end

  config.vm.define "db" do |db|
    db.vm.box = "mysql"
  end
end

Przykładowa konfiguracja

TODO